Zdarzyło się! Twoje dziecko zniszczyło sprzęt szkolny – czy ubezpieczenie szkolne pokryje koszty? Kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia szkoły przez ucznia?

Za bezpieczne i higieniczne warunki przebywania dziecka w placówce oświatowej, tak w przedszkolu, jak w szkole, odpowiada ich dyrektor. Jeśli podopiecznemu coś się stanie, można postarać się o odszkodowanie od samej szkoły, a w przypadku gdy uczeń miał zawartą polisę ubezpieczenia NNW – zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Co jednak zrobić, jeśli to dziecko zniszczyło sprzęt szkolny? Czy ubezpieczenie tego rodzaju pokryje szkodę majątkową, czy będzie musiał to zrobić z własnej kieszeni rodzic?

Odpowiedzialność ucznia za szkody

Kwestie związane z ponoszeniem pewnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wskazano w nim, że dziecko do 13. roku życia nie odpowiada za nie, bez względu na ich rodzaj. Związane jest to z brakiem u małoletniego zdolności do czynności prawnych, dlatego nie można obarczać małoletnich winą za ich czyny, co nie oznacza, że nikt nie odpowiada np. za szkodę wyrządzoną w mieniu. Winę poniesie ustawowy opiekun dziecka, czyli najczęściej rodzic.

Inaczej jest, jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią wówczas, że to ono odpowiada za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody, choć to jedynie teoria. Najczęściej dzieci do osiągnięcia pełnoletności nie pracują, nie mają więc dochodów i wszelkie płatności, w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, spoczywa na rodzicach czy opiekunach prawnych dziecka.

Kto ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia szkoły?

Istnieją wyjątki od reguły wyrażonej w Kodeksie cywilnym, dotyczącej ponoszenia przez rodzica odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez dziecko. Mianowicie w przypadku, gdy opiekę nad nim sprawuje w danej chwili inna osoba lub instytucja, łącznie z nauczycielami w szkole czy wychowawcą na koloniach, to takie osoby odpowiadają wtedy za niedopilnowanie podopiecznego.

Z drugiej strony w tym samym Kodeksie cywilnym znajdują się zapisy o wyjątkach w odpowiedzialności za postępowanie dziecka. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy dana szkoda powstała pomimo starannego sprawowania nadzoru nad podopiecznym.

Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne?

Czy ubezpieczenie NNW szkolne może pokryć szkody w mieniu szkoły, jeśli wyrządzi je dziecko, pomimo sprawowania nadzoru nad nim przez nauczyciela w sposób rzetelny? Przypomnijmy, że podstawą w takim ubezpieczeniu jest ochrona przed następstwem nieszczęśliwych wypadków, rozumianych jako urazy dziecka czy jego śmierć. Pełen zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela wskazuje się w OWU. Można je znaleźć np. na stronie ubezpieczyciela UNIQA: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-dziecka/. Nie ma tu mowy o odszkodowaniu za szkody wyrządzone przez dziecko innym osobom czy instytucjom, w tym wypadku placówce oświatowej.

Jaki wypadek w szkole podlega ubezpieczeniu? Może być to zdarzenie powodujące uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, który ma polisę NNW.

Czy OC w życiu prywatnym pozwoli na pokrycie szkód spowodowanych przez ucznia w mieniu?

Wykupując ubezpieczenie szkolne dla dziecka w UNIQA, jak wskazano na stronie https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-szkolne/, można wybrać wariant obejmujący ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Dzięki posiadaniu takiej polisy straty materialne poniesione przez szkołę pokryje ubezpieczyciel, oczywiście do kwoty wyznaczonej przez sumę ubezpieczenia.

W UNIQA dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym kierowane jest do młodych ludzi, w wieku od 13 do 26 lat. Obejmuje wszelkie szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Suma ubezpieczenia wynosi do 30 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *