Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wniosek EKUZ

EKUZ WniosekPrzed wyjazdem za granicę wypełnij koniecznie wniosek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli EKUZ. Poniżej znajdziesz przydatne informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia no i oczywiście sam wniosek do ściągnięcia. Pamiętaj - przeczytaj przed wyjazdem zagranicznym przeczytaj koniecznie o ubezpieczeniach turystycznych. 

Sprawdź koniecznie:

wakacje z dziećmi 2023 - ubezpieczenie podróży

Ściągnij wniosek: europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wniosek ekuz

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ

EKUZ oraz Certyfikat wystawiane są zasadniczo dla trzech kategorii podmiotów, tj. dla:

 • Osób ubezpieczonych w NFZ;
 • Osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj.:
 • osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP;
 • nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • Osób uprawnionych na zasadach określonych przepisami o koordynacji - tj. osób ubezpieczonych w krajach EFTA i zamieszkujących na terytorium RP, z zarejestrowanym formularzem E109 lub E121.

Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.

Niezbędne dokumenty- EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO wniosek EKUZ

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli:

 • w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ);
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty) oraz decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz
 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO wniosek EKUZ W przypadku osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (dotyczy osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo);
 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie kartę przebiegu ciąży, oraz dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki (dotyczy nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP);
 • dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia;

Należy dostarczyć oryginały ww. dokumentów lub poświadczone kopie, natomiast dokumenty ze zdjęciem (np. legitymacja ubezpieczeniowa lub studencka) wystarczy okazać do wglądu

Upoważnienia - EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO wniosek EKUZ

Wniosek składa osoba zainteresowana wskazana we wniosku jako osoba wyjeżdżająca, lub osoba, która została do tego upoważniona. Upoważnienie, nie jest wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków. Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty. Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia". Wzór upoważnienia dostępny jest tutaj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek EKUZ